grafický prvek

Termodiagnostika, Blower-Door test, akustika, osvetlenie

Realizujeme komplexnú nedeštruktívnu diagnostiku stavieb z hľadiska tepelnej techniky, osvetlenia a akustiky. V súčasnej dobe máme špecializované pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici, Olomouci a Prahe. Tieto pracoviská svojou činnosťou pokrývajú územia celej Slovenskej a Českej republiky.

NEPREDÁVAME FAREBNÉ OBRÁZKY, ale vyhotovujeme skutočnú termodiagnostiku. Ďalej realizujeme akreditované merania prievzdušnosti objektov a konštrukcií metódou  Blower-Door test. Pre preukázanie príčin zvýšenej vlhkosti v byte alebo dokonca rastu plesní v interiéroch vhodne dopĺňame termografiu o dlhodobé sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri budov (Sledovanie parametrov vzduchu). Pri zistení problémov vieme navrhnúť vhodné opatrenia (www.tepelnatechnikastaveb.sk). Pre účely kolaudácie vykonávame merania denného i umelého osvetlenia (www.osvetlenistaveb.cz) a merania akustických vlastností konštrukcií a hluku z dopravy a ostatných činností (www.akustikastaveb.cz).

Napíšte si o cenovú ponuku TU.

Technický list DIAGNOSTIKA STAVIEB na stiahnutie
Technický list AKUSTIKA STAVIEB na stiahnutie
Technický list OSVETLENIE A OSLNENIE STAVIEB na stiahnutie 


AKÉ MERANIA JE PRE VÁS VHODNÉ?

Tepelné straty v objektoch sú spôsobené prechodom tepla konštrukciami s nedostatočným tepelným odporom alebo prúdením vzduchu nevzduchotesnými konštrukciami. Pre odhaľovanie únikov tepla sa používa bezkontaktné meranie povrchových teplôt termovízne kameru (termodiagnostika) a meranie vzduchotesnosti konštrukcií metódou Blower-Door test. Meranie možno rozdeliť do 3 základných typov, ktoré sa líšia náročnosťou a predovšetkým množstvom informácií, ktoré sú z meraní získané. V nasledujúcom texte sú uvedené stručné charakteristiky jednotlivých typov.


1) Termovízne meranie z exteriéru (za prirodzených tlakových podmienok)

Hľadajú sa tepelné mosty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie. U nezateplených domov patrí medzi typické konštrukcie s väčším únikom tepla stropné vence, sokle, balkónové a lodžiové nosníky, preklady okien a dverí a pod. U zateplených domov možno kontrolovať správne uloženie dielcov tepelnej izolácie, počet a rozmiestnenie kotiev a vyhotovenie detailov okolo okien a dverí. Pri nových alebo rekonštruovaných jednoplášťových strechách s homogénnou hydroizolačnou vrstvou možno kontrolovať uloženie dielcov tepelnej izolácie. Pre snímanie takýchto striech musia byť špecifické podmienky. Ak je strešná krytina opatrená napr. antireflexným náterom, je meranie z exteriéru veľmi problematické a niekedy prakticky nemožné.
 
Pri meraní z exteriéru sa veľmi ťažko odhaľujú tepelné mosty v konštrukciách s vetranou medzerou, ako sú dvojplášťové strechy, medzi ktoré patrí väčšina šikmých striech nad obytným podkrovím. U dvojplášťových striech sa vady tepelne prejavia, len ak sú naozaj významné, napr. v streche chýba doska tepelnej izolácie. Ak nie sú vady tepelne zrejmé, nemožno stopercentne konštatovať bezchybný stav. To je spôsobené tým, že strešná krytina je ochladzovaná z oboch strán, z líca poveternosťou a z rubu vzduchom prúdiacim vo vetranej vrstve. U dvojplášťových striech je potrebné termodiagnostiku vykonať vždy z interiéru (pozri ďalší typ merania). Podobné je to s vetranými fasádami ako montovanými, napr. obklad na rošte, tak aj s prímurovkou, napríklad z klinkerových tehál. Na základe meraní nemožno stanoviť súčiniteľ prestupu tepla stien, okien a dverí. Porovnaním termogramov rôznych okien možno hodnotiť, ktoré okno má lepšie tepelnotechnické parametre. Podmienkou je rovnaká teplota vzduchu v interiéri.

  

Tepelne sa prepisujúci stopní veniec, dverný preklad a sokel

  

Tepelne sa propisujúci balkónový nosník. Na štítovej stene viditeľný rozdiel medzi vykurovanou a nevykurovanou časťou, čo poukazuje na horšie tepelnoizolačné vlastnosti muriva.


2) Termovízne merania z exteriéru a v interiéri (za prirodzených tlakových podmienok)

Lokalizujú sa tepelné mosty uvedené v predchádzajúcom bode. Navyše pri meraní z interiéru možno nájsť miesta s chybne vykonanými pripojovacími škárami okien a dverí, predovšetkým z hľadiska celistvosti a kvality ich vypenenie. To sú potenciálne miesta najväčších tepelných strát a výskytu vlhkostných porúch alebo rastu plesní. Ak vonku fúka silnejší vietor, možno u pripojovacích škár čiastočne zistiť aj problémy z hľadiska vzduchotesnosti (prefukovanie), čo môže mať zásadný vplyv na tepelné úniky. Pre stopercentnú kontrolu vzduchotesnosti pripojovacích a popr. funkčných škár okien a dverí sa musí v interiéri vytvoriť podtlak špeciálnym zariadením (pozri ďalší bod). Veľmi často sa vady vyskytujú v podkroviach. Meraním možno lokalizovať miesta s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženú tepelnou izoláciou.
Pri meraní za prirodzených tlakových podmienok prakticky nemožno odhaliť porušenia parozábrany v ploche a nemusia byť odhalené chybné napojenie parozábrany na okolité steny. To sú miesta, kadiaľ môže do konštrukcie prenikať vlhký teplý vzduch z interiéru. Tam môže skondenzovať na studených konštrukciách a spätne prenikať do interiéru vo forme zatekanie.

  

Chybne vykonaná pripojovacia škára okna, na snímke sú patrné chladnejšie miesta v mieste umiestnenia osadzovacích klinkov.

  

Nezateplená pomúrnica v podkroví. Na fotografii je v kúte patrné tmavé miesto s rastom plesní.

  

Chybné zateplenie klieštin v podkroví prejavujúce sa vlhkostnými poruchami.

  

Podkrovie rodinného domu, viditeľné miesto s lokálne chýbajúcim dielcom tepelnej izolácie.

  

Podkrovie rodinného domu, chodbička vyhryzená kunou v tepelnej izolácii.


3) Termovízne meranie z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri

Ide o komplexnú diagnostiku konštrukcií. Lokalizujú sa tepelné mosty podľa predchádzajúcich dvoch bodov a navyše aj tepelné mosty spôsobené nevzduchotesnosťou detailov. Meranie sa vykonáva tak, že sa v interiéri zaobstará termovízne snímky podozrivých konštrukcií za prirodzených tlakových podmienok. Následne sa špeciálnym zariadením (Blower-Door test) vytvorí v interiéri podtlak, ktorý sa udržuje cca 15 až 30 minút. Pri podtlaku dochádza k nasávaniu studeného vzduchu z exteriéru netesnosťami do interiéru, čím sa netesnosti samé alebo ich okolia ochladí. Následne sa opäť zaobstará termovízne snímky rovnakých detailov ako za prirodzených tlakových podmienok. Z porovnania termovíznych snímok vyhotovených za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku možno lokalizovať nevzduchotesné miesta. Tepelné straty spôsobené nedostatočnou vzduchotesnosťou môžu pri niektorých stavbách výrazne prevýšiť tepelné straty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie. Príkladom takýchto objektov sú nízkoenergetické alebo pasívne domy, kde je vetranie riešené špeciálnymi technológiami. U starších objektov býva nedostatočná vzduchotesnosť príčinou kondenzácie vodnej pary vo vnútri alebo na vnútornom povrchu konštrukcií. To môže viesť k rastu plesní a zníženiu životnosti konštrukcií. Medzi časté problémy možno zaradiť nevzduchotesné riešenia pripojovacích škár okien a dverí a napojenie parozábrany na súvisiace konštrukcie ako sú strešné okná a štítové steny domu.

Zľava vždy civilná fotografia, termovízna snímka za prirodzených podmienok a termovízna snímka pri podtlaku v interiéri.

   

Dožilé drevené okná. Pri podtlaku sú viditeľné zníženia povrchových teplôt v úrovni pripojovacej a funkčnej škáry okna.

   

Pevné (neposuvné) francúzske okno, znížené povrchové teploty v úrovni pripojovacej škáry.

   

Vikier, znížené povrchové teploty viditeľné už pri prirodzenom tlakovom rozdieli, pri podtlaku sa nevzduchotesné miesta prepísali ešte viac.

   

Parapet strešného okna, pri podtlaku sú patrné rozsiahle nevzduchotesné miesta vyplývajúce zo zložitosti detailu.

   

Nadpražie strešného okna, nevzduchotesný prechod parozábrany z nadpražia na ostenie, nevzduchotesné pripojenie strešného okna.

 

Novinky
 • Začiatok vykurovacej sezóny odštartoval aj termovíznu sezónu. Termovízna sezóna 2014/2015 už klope na dvere. Ak máte záujem o spracovanie termovízneho merania rezervujte si už teraz termín svojho merania TU.

  07.11.2014
 • Poctivé termovízne meranie sa nedá predávať na počet farebných obrázkov. Verte že z 2-15 termosnímok sa dozviete len povrchné informácie. 
  U nás dostanete skutočnú TERMODIAGNOSTIKU STAVIEB bez obmedzenia počtu termosnímok, skrátka dostanete toľko termosnímok, koľko si uvedená stavba vyžaduje. Preto neváhajte a pošlite požiadavku na svoju cenovú ponuku TU.

  07.11.2012
 • Spoločnosť DEKPROJEKT, Vám spracuje termovízne meranie všetkých typov budov na celom území Slovenska! Merania zabezpečujeme z centrál DEKPROJEKT v Banskej Bystrici a Bratislave. Príslušné kontakty nájdete TU.

  18.05.2011
 • Staviate pasívny, nízkoenergetický ale aj klasický rodinný dom? Dajte si spracovať diagnostiku Blower-Door testom.
  O úžitkových vlastnostiach obytných domov rozhoduje správna projektová dokumentácia a predovšetkým správna realizácia. V Slovenskej republike bohužiaľ nie je obvyklé, aby si realizačné firmy alebo investori nechali skontrolovať tesnosť obalových konštrukcií budovy. V lepšom prípade sa vykoná iba vizuálne hodnotenie, ktoré ale nemôže plne zhodnotiť stav a vyhotovenie konštrukcií už zakrytých inými konštrukciami. Jedným z objektívne hodnotiacich a merateľných kritérií, ktorým možno kontrolovať správnosť realizácie, je kontrola celkovej vzduchotesnosti objektu - Blower-Door test.

  11.05.2011
 • Správne vetranie bytov sa v súčasnosti stáva čím ďalej tým dôležitejšou témou. S postupnou revitalizáciou domov a najmä s výmenou okien končí doba, kedy bolo možné byt vyvetrať aj cez zatvorené okná. Staré okná boli skutočne často tak netesná, že s prehľadom prepustili viac čerstvého vonkajšieho vzduchu, ako bolo potrebné pre odvod vlhkosti a CO2 z bytu. Samozrejme tepelné straty boli obrovské a náklady na vykurovanie sa vplyvom rastu cien energie stále zvyšovali. Výmenou okien teda ušetríme teplo aj peniaze, ale tiež sa už musíme starať o správne vetranie.

  03.05.2011
 • Zapojte sa do súťaže relácie Môj dom - môj hrad č. 20/2010 na tému Termovízia stavieb na www.mojdom-mojhrad.sk.

  Správnu odpoveď na položenú otázku nájdete aj TU.

  Každý súťažiaci získava bonusový poukaz v hodnote 20 € na termovízne meranie od našej spoločnosti DEKPROJEKT.

  Neváhajte a vyplňte súťažný formulár už teraz. Ušetríte si náklady za skutočnú termovíziu svojho objektu!

  27.12.2010
grafický prvek